Филмската приказна „И покрај сè“ која зборува за победата на љубовта ќе има своја кино премиера на 26-ти мај (недела) 2024 година во 19.00 часот во Кинотека на Македонија..

Филмот е во режија на м-р Кузман Кузмановски, а директор на фотографија е Филип Кондовски. Главните улоги ги толкуваат Береда Решид, Петар Мароски, Ива Илијевска, Бора Јовановска и Идеал Селмани, а во споредни улоги се јавуваат десетина млади таленти. Филмот е во продукција на Здружението на граѓани Креативен Центар Тинтири Минтири. Филмот ќе се снима на повеќе локации низ Скопје, а премиерно ќе биде прикажан во мај 2024.

Проектот е поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како дел од проектот „Градење нови мостови – Младински меѓукултурен уметнички фонд“ („Building New

Bridges – Youth Inter-Cultural Art Fund“).

Во период од шест месеци преку низа работилници и филмска обука, триесетина млади на возраст од 14 до 18 години добија обука во филмската сфера и остварија соработка со своите врсници од различно етничко потекло. Како краен резултат од оваа соработка се сними краткиот филм „И покрај сè“ кој ќе биде прикажан во кино и на телевизија.

Filmi me metrazh të shkurtërPavarësisht gjithçkaje do të ketë premierë së shpejti

Historia filmike “Pavarësisht gjithçkaje”, që flet për fitoren e dashurisë, së shpejti do të ketë premierën e saj kinematografike.

Filmi është me regji të z. Kuzman Kuzmanovski, ndërsa regjisor i fotografisë është Filip Kondovski. Rolet kryesore interpretohen nga Bereda Reshid, Petar Maroski, Iva Ilijevska, Bora Jovanovska dhe Ideal Selmani, ndërsa dhjetra talentë të rinj shfaqen në rolet mbështetëse. Filmi është prodhuar nga Shoqata e Qytetarëve Tintiri Mintiri. Filmi do të xhirohet në disa vende rreth Shkupit, ndërsa premiera do të shfaqet  në muajin maj të këtij viti.

Projekti mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup, si pjesë e projektit “Ndërtojmëura të reja – Fondit për artet ndërkulturore rinore”.

Gjatë një periudhe gjashtëmujore përmes një sërë punëtorishe dhe trajnimesh filmike, tridhjetë të rinj të moshave 14 deri në 18 vjeç u trajnuan në sferën e filmit dhe bashkëpunuan me bashkëmoshatarët e tyre me prejardhje të ndryshme etnike. Si rezultat i këtij bashkëpunimi është xhiruar filmi me metrazh të shkurtër “Pavarësisht gjithçkaje”, i cili do të shfaqet në kinema dhe televizion.

The short feature film “Against All Odds” will premiere soon

The film, titled “Against All Odds”, which narrates the triumph of love, will have its cinema debut он 26th of May 2024..

Directed by Kuzman Kuzmanovski, MA, with Filip Kondovski as the director of photography, the main roles are portrayed by Bereda Reshid, Petar Maroski, Iva Ilijevska, Bora Jovanovska, and Ideal Selmani, with several young talents appearing in supporting roles. The film is produced by the Association Creative Center Tintiri Mintiri. Filming took place at various locations around Skopje, and the premiere is scheduled for May 2024.

The project is supported by the OSCE Mission to Skopje as part of the  Youth Inter-Cultural Art Fund of the “Building New Bridges ” project.

Over a period of six months, thirty young people aged 14 to 18 received training in filmmaking through a series of workshops and film training sessions. They also collaborated with peers from diverse ethnic backgrounds. As a culmination of this cooperation, the short film “Against All Odds”  was produced, which will be showcased in cinemas and on television.