Здружението Тинтири – Минтири започнува со реализација на мултиетничкиот филмски проект „И покрај сè“ кој промовира дијалог и соработка помеѓу младите од различно етничко потекло.

Проектот е поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како дел од проектот „Градење нови мостови – Фонд за интегрирано образование“ („Building New Bridges – Youth Inter-Cultural Art Fund“).

Во период од шест месеци преку низа работилници и филмска обука, триесетина млади на возраст од 14 до 18 години ќе добијат можност да соработуваат со своите врсници од различно етничко потекло. Како краен резултат од оваа соработка ќе произлезе краткиот филм „И покрај сè“ кој ќе биде прикажан во кино и на телевизија.

Работилниците, како и практичната работа ќе им овозможат на младите да ги реализираат своите креативни потенцијали и да развијат вештини.

Работилниците ќе се организираат со динамика еднаш во неделата во просториите на Тинтири Минтири, а ментори ќе бидат филмски работиници од сферата на актерската игра, режија и сценарио.

Сите заинтересирани млади на возраст од 14 до 18 години можат да се пријават за учество со пополнување на пријавата на ЛИНКОТ, по што тимот на Тинтири Минтири дополнително ќе ги контактира.

—————————————————–

Thirrje publike për pjesëmarrje të të rinjve në projektin ndëretnik filmik “Pavarësisht gjithçkaje”

Shoqata Tintiri Mintiri fillon me realizimin e projektit filmik multietnik “Pavarësisht gjithçkaje” i cili promovon dialogun dhe bashkëpunimin mes të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike.

Projekti mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup, si pjesë e projektit “Ndërtimi i urave të reja – Fondit për artet ndërkulturore rinore”.

Në një periudhë gjashtëmujore, përmes një sërë punëtorish dhe trajnimesh për film, tridhjetë të rinj të moshës 14 deri në 18 vjeç do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë me bashkëmoshatarët e tyre nga përkatësi të ndryshme etnike. Si rezultat përfundimtar i këtij bashkëpunimi do të prodhohet filmi me metrazh të shkurtër “Pavarësisht gjithçkaje”, i cili do të shfaqet në kinema dhe në televizion.

Punëtoritë, si dhe puna praktike, do t’u mundësojnë të rinjve të realizojnë potencialin e tyre krijues dhe të zhvillojnë aftësitë.

Punëtoritë do të organizohen në mënyrë dinamike një herë në javë në ambientet e Tintiri Mintirit, ndërsa mentorë do të jenë punëtoritë e filmit nga sfera e aktrimit, regjisë dhe skenarit.

Të gjithë të rinjtë e interesuar nga mosha 14 deri në 18 vjeç mund të aplikojnë për pjesëmarrje duke plotësuar aplikacionin në LINK, pas së cilës ekipi i Tintiri Mintiri do t’i kontaktojë më tej.