Во периодот од трети до осми март 2024 година ќе се снима мултиетничкиот краток филм „И покрај сè“ кој промовира дијалог и соработка помеѓу младите од различно етничко потекло.

Филмот е во режија на м-р Кузман Кузмановски, а директор на фотографија е Филип Кондовски. Главните улоги ги толкуваат Бехреда Решит, Петар Мароски, Ива Илијевска и Идеал Селмани, а во споредни улоги се јавуваат десетина млади таленти. Филмот е во продукција на Здружението на граѓани Креативен Центар Тинтири Минтири. Филмот ќе се снима на повеќе локации низ Скопје, а премиерно ќе биде прикажан во април.

Проектот е поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како дел од проектот „Градење нови мостови – Младинскиот меѓукултурен уметнички фонд “ („Building New Bridges – Youth Inter-Cultural Art Fund“).

Во период од шест месеци преку низа работилници и филмска обука, триесетина млади на возраст од 14 до 18 години добија обука во филмската сфера и остварија соработка со своите врсници од различно етничко потекло. Како краен резултат од оваа соработка се снима краткиот филм „И покрај сè“ кој ќе биде прикажан во кино и на телевизија.

Fillon xhirimi i filmit të shkurtër artistik “Pavarësisht gjithçkaje”

Nga data 3  deri më 8 mars 2024 do të xhirohet filmi i shkurtër multietnik “Pavarësisht gjithçkaje” i cili promovon dialogun dhe bashkëpunimin ndërmjet të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike.

Filmi është me regji të z. Kuzman Kuzmanovski, dhe regjisor i fotografisë është Filip Kondovski. Rolet kryesore interpretohen nga Behreda Reshit, Petar Maroski, Iva Ilijevska dhe Ideal Selmani ndërsa në role dytësore do të shfaqen dhjetra talentë të rinj. Filmi është në produksion të Qendrës Kreative të Shoqatës së Qytetarëve Tintiri Mintiri. Filmi do të xhirohet në disa vende anembanë Shkupit, ndërsa premiera do të shfaqet  në muajin prill.

Projekti mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup, si pjesë e projektit “Ndërtimi i urave të reja – Fondit për artet ndërkulturore rinore”.

Gjatë një periudhe gjashtëmujore përmes një sërë puntorive dhe trajnimevefilmike, tridhjetë të rinj të moshave 14 deri në 18 vjeç u trajnuan në sferën e filmit dhe bashkëpunuan me bashkëmoshatarët e tyre me prejardhje të ndryshme etnike. Filmi i shkurtër “Pavarësisht gjithçkaje” është duke u filmuar si rezultat përfundimtar i këtij bashkëpunimi, i cili do të shfaqet në kinema dhe televizion.