film
„Животот е убав“ од Роберто Бенини во рамки на акивноста за анализа на филм и филмска култура.
Анализата ќе се работи со седните и големите групи на 19, 20 и 22 февруари 2016.
Со српски превод:
Со англиски превод