05.06.2015 (петок)

09:00     Македонски кратки детски филмови

Филмови работени по сценарио и снимени од децата членови на КЦ Тинтири-Минтири.

БЕГСТВО / 6’43’’
ИЗГУБЕНОТО КУЧЕ / 7’45’’
СЕ СЕ ВРАЌА, СЕ СЕ ПЛАЌА / 8’31’’
ПОРАКА / 6’42’’
НЕ ЗА КОГО Е РЕЧЕНО, ЗА КОГО Е ПЕЧЕНО / 7’
ВЕЛОСИПЕДОТ НА ФИЛИП / 7’36’’
ХAJKA / 7’
ШАТОРОТ / 7’

09:40     Прв ден меѓународна официјална селекција

THE SANDWICH ISLAND MAN
France / 2015 / Levon Minasian / 26’
ЧОВЕКОТ ОД ОСТРОВОТ СЕНДВИЧ
Франција / 2015 / Левон Минасиан / 26’

DALIVINCASSO
Brazil / 2014 / Marcelo Castro / 11’
ДАЛИВИНКАСО
Бразил / 2014 / Марчело Кастро / 11’

TRUE LOVE
Germany / 2015 / Marcus Feist / 1’
ВИСТИНСКА ЉУБОВ
Германија / 2015 / Маркуст Фист / 1’

11:00     Македонски кратки детски филмови

11:40     Прв ден меѓународна официјална селекција

13:00     Македонски кратки детски филмови

13:40     Прв ден меѓународна официјална селекција

14:30     Работилница за архивирање на филмовите

19:30     Отворање (проекција за членовите на КЦ Тинтири-Минтири)

06.06.2015 (сабота)

11:00     Македонски кратки детски филмови

Филмови работени по сценарио и снимени од децата членови на КЦ Тинтири-Минтири.

БЕГСТВО / 6’43’’
ИЗГУБЕНОТО КУЧЕ / 7’45’’
СЕ СЕ ВРАЌА, СЕ СЕ ПЛАЌА / 8’31’’
ПОРАКА / 6’42’’
НЕ ЗА КОГО Е РЕЧЕНО, ЗА КОГО Е ПЕЧЕНО / 7’
ВЕЛОСИПЕДОТ НА ФИЛИП / 7’36’’
ХAJKA / 7’
ШАТОРОТ / 7’

11:40     Втор ден меѓународна официјална селекција

FOR SARAH’S LOVE
France / 2014 / Frederic Kofman / 23’
ЗА ЉУБОВ НА САРА
Франција / 2014 / Фредерик Кофман / 23’

THE RED THUNDER
USA / 2015 / Alvaro Ron /
ЦРВЕНАТА ГРМОТЕВИЦА
САД / 2015 / Алваро Рон /

SEVENTH HEAVAN
Israel / 2014 / Or Tilinger / 11’
СЕДМО НЕБО
Израел / 2014 / Ор Тилингер / 11’

12.30     Работилница за анимирани ликови ( за деца од 6 до 10 години)

19:30     Македонски кратки детски филмови

20:10     Втор ден меѓународна официјална селекција

07.06.2015 (недела)

11:00     Македонски кратки детски филмови

Филмови работени по сценарио и снимени од децата членови на КЦ Тинтири-Минтири.

БЕГСТВО / 6’43’’
ИЗГУБЕНОТО КУЧЕ / 7’45’’
СЕ СЕ ВРАЌА, СЕ СЕ ПЛАЌА / 8’31’’
ПОРАКА / 6’42’’
НЕ ЗА КОГО Е РЕЧЕНО, ЗА КОГО Е ПЕЧЕНО / 7’
ВЕЛОСИПЕДОТ НА ФИЛИП / 7’36’’
ХAJKA / 7’
ШАТОРОТ / 7’

11:40     Трет ден меѓународна официјална селекција

THE WANDERER
Argentina / 2015 / Emmanuel Moskoso / 11’
ШЕТАЧ
Аргентина / 2015 / Емануел Мосkосо / 11’

THE RAIN BALLET
Brazil / 2014 / Henrique Faria/ 11’
БАЛЕТ НА ДОЖДОТ
Бразил / 2014 / Хенрике Фарие / 11’

THE SOUND OF THE ROAD
Iran / 2014 / Barzan Rostami / 3’
ЗВУКОТ НА ПАТОТ
Иран / 2014 / Барзан Ростами / 3’

TIBIAQ
Germany / 2014 / Henrike Rothe / 7’25’’
ТИБИАК
Германија / 2014 / Хенрике Роте / 7’25’’

 

19:30     Македонски кратки детски филмови

20:10     Трет ден меѓународна официјална селекција

21:00     Прогласување на победници